gdpr

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení rodiče, vážení žáci,

na tomto místě si Obchodní akademie Lysá nad Labem, se sídlem Komenského 1534, 189 22 Lysá nad Labem  (dále jen „OA Lysá nad Labem“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje, případně osobní údaje Vašeho dítěte?

Správcem Vašich osobních údajů je OA Lysá nad Labem.

 

2. Jak mohu správce osobních údajů kontaktovat?

OA Lysá nad Labem jako správce můžete kontaktovat na adrese

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Adresa: Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem

Tel.:  325 552 143, 325 553 021

E-mail: oalysa@oalysa.cz

ID datové schránky: 9rjw773

 

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů OA Lysá nad Labem?

Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c    

 

4. Kdy se mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje Vašeho dítěte, resp. Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

5. Jaké osobní údaje a proč OA Lysá nad Labem zpracovává?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

 

6. Předáváte osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. zajištění výuky na dálku nebo předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace lyžařského výcviku). Vedení školní matriky zajišťujeme na vlastním serveru.

 

7. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Níže přehledně uvádíme, které nástroje používáme a komu osobní údaje do třetích zemí předáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme

Účel zpracování/Právní důvod zpracování

Společnost a země předání

Využitý prostředek

Údaje o nastavení prohlížeče

Analýza návštěvnosti webových stránek – oprávněný zájem správce

Google Inc. – USA

Google Analytics

Kkomunikace mezi učitelem a žákem

Zajištění výuky na dálku plnění zákonné povinnosti

Facebook Inc. – USA

Facebook, Whatsapp, Messenger

Informace o činnosti školy, fotografie, jméno a příjmení,

Informace o činnosti školy/školní facebook – oprávněný zájem správce či souhlas

Facebook Inc.– USA

Facebook

Informace o žácích k dálkové výuce

Zajištění výuky na dálku – plnění zákonné povinnosti

Google Inc. – USA

Google Classroom

Tyto údaje jsou předávány do USA na základě standardních smluvních doložek.

 

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte;
 • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

11. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Informační memorandum

 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING

 

Na tomto místě můžete podat oznámení podle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů a upozornit tak na nezákonné jednání nás jakožto Vašeho zaměstnavatele.

 

Oznámení mohou podat

 • zaměstnanci OA;
 • uchazeči o zaměstnání;
 • zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ);
 • stážisté a dobrovolníci;
 • členové školské rady;
 • osoby samostatně výdělečně činné;
 • další dodavatelé školy (dále jen „zaměstnanci“).

 

Z podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou vyloučeny ostatní osoby. Oznámení tak nemohou tímto způsobem podat například rodiče, žáci či veřejnost. Žákům a rodičům je k dispozici online schránka důvěry.

 

Zaměstnanci mohou učinit oznámení buď prostřednictvím interního oznamovacího systému, nebo externího oznamovacího systému. Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Oznámení doporučujeme učinit prostřednictvím interního oznamovacího systému, který OA za tímto účelem zřídila.

 

Oznámení učiněné prostřednictvím interního oznamovacího systému prošetří příslušná osoba, kterou je Štěpán Holub a zastupující příslušná osoba Alice Kubů Frýbová, e-mail: oznamovatel@holubova.cz, tel.: +420 212 242 095.

 

Oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému podávejte zde: https://www.nntb.cz/c/9osocz3x.

 

Dále je možné oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému učinit 

 • e-mailem na oznamovatel@holubova.cz,
 • poštou na adresu Holubová advokáti s.r.o., Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8,
 • telefonicky na +420 212 242 095 nebo
 • osobně po předchozí domluvě, nejpozději do 14 dnů od žádosti oznamovatele. O ústním oznámení se pořizuje záznam, přičemž oznamovatel má možnost se k záznamu vyjádřit.

 

Podání učiněné prostřednictvím externího oznamovacího systému prošetří pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti. Více informací zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Upozorňujeme, že ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží osobám, které učinily vědomě nepravdivé oznámení.

Přejít na obsah