projektové a grantové řízení

Absolvent specializace „Projektové a grantové řízení“ bude mít znalosti a praktické dovednosti z oblasti ekonomiky a účetnictví a navíc bude připraven administrovat projekty.

Žák si zvolí ve třetím ročníku tříhodinový předmět „Projektové a grantové řízení“ a ve čtvrtém ročníku jednohodinový předmět „Projekt“.

Projektová a grantová řízení jsou stále žádanější oblastí ve firmách a organizacích jak státních, tak i soukromých.  O granty na své projekty mohou žádat i podnikatelé. Náš absolvent bude znát základní terminologii projektového řízení, bude rozumět životnímu cyklu projektu, dokáže sestavit SWOT analýzu a jednoduchý logický rámec projektu, bude umět vést projektovou dokumentaci a vytvářet zprávy o projektu. Dále se bude orientovat ve vyhledávání vhodných dotačních programů se zaměřením na fondy EU. Během studia se bude učit efektivně budovat projektový týmy komunikovat o projektu, plnit týmové role, plánovat průběh projektu a efektivně organizovat projekt za IT podpory, plánovat a řídit rizika, řešit problémy a procesy efektivního rozhodování v projektu. Získá základní teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, protože během studia bude tvořit vlastní projekt.

V rámci specializace „Projektové a grantové řízení“ klademe důraz na učení zážitkem, u kterého je nejvyšší pravděpodobnost dlouhodobého uchování poznatků.

Podle Národní soustavy kvalifikací (viz http://www.narodnikvalifikace.cz) naplňuje toto studium kvalifikaci Administrátor projektu kód (63-006-N). Kvalifikace je uplatnitelná v řadě oborů, technické obory nevyjímaje.

Nabídkou této specializace se zvyšuje uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce, protože ho jiné střední školy nenabízejí.

Přejít na obsah