přijímací řízení

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 zde .

Časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky bude zveřejněn na stránkách MŠMT.

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 Jednotná přijímací zkouška 2024

Přijímacího řízení 2024

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Obory a počty přijímaných žáků ke studiu od 1. 9. 2024

63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 60 žáků

Jednotná přijímací zkouška se koná:

 1. řádný termín 12. 4. 2024 (náhradní termín 29.4. 2024)
 2. řádný termín 15. 4. 2024 (náhradní termín 30.4. 2024)

Každý uchazeč skládá jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (tzv. „jednotná zkouška“). Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut.

U žáků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, se na základě písemné žádosti v přijímacím řízení promíjí jednotná zkouška z českého jazyka (§ 20 a § 59 školského zákona). Škola u těchto uchazečů ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání pohovorem (komisionálně). 

Školní přijímací zkouška

 • řádný termín 11. 4. 2024
 • řádný termín 15. 4. 2024


Školní přijímací zkoušku skládají pouze žáci, kteří žádají o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a znalost českého jazyka bude u nich nahrazena pohovorem.

Přihláška ke vzdělávání ve škole

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy do 20. února 2024. Podání přihlášky je možné třemi způsoby:

Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA) – preferujeme

Podáním výpisu vytištěného z online systému

Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Podrobný postup je popsán na webových stránkách zřizovaných MŠMT https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html 

Prospěch potvrzuje základní škola.  U cizinců je nutné dodat potvrzení o povolení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona). Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání nepožadujeme (lékařské potvrzení).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení (navýšení času apod.). 

Kritéria přijímacího řízení

 1. O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně.
 1. Pořadí uchazečů, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení každého uchazeče.
 1. Žák může získat maximálně 100 bodů. Z toho nejvýše 20 bodů za průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů na vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ) a 80 bodů za výsledky v písemných testech jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (v případě konání jednotné přijímací zkoušky).
  Počet bodů za vysvědčení je  přiřazen podle součtu průměrů uvedených za jednotlivá pololetí na vysvědčení. Pokud je součet v rozmezí 3-3,99, získá uchazeč 20 bodů, za součet 4-4,99 získá 15 bodů, za součet 5-5,99 získá 10 bodů, za součet 6 a více získá 5 bodů. 
 1. Při známce nedostatečná z českého jazyka nebo matematiky nebo cizího jazyka na výše uvedených vysvědčeních bude od počtu bodů, které žák získal za průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů na vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ), jednou odečteno 10 bodů.
  Při známce dostatečná z českého jazyka nebo matematiky nebo cizího jazyka na výše uvedených vysvědčeních bude od počtu bodů, které žák získal za průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů na vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ), jednou odečteno 5 bodů. 
 1. V písemných testech jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ z českého jazyka a matematiky získá uchazeč za každý test 0-40 bodů (80 % z maximálního počtu bodů JPZ), body budou přiřazeny podle hodnocení testu

  V případě rovnosti součtu pořadí má přednost uchazeč, který má více bodů v písemných testech jednotné přijímací zkoušky.

  V případě rovnosti součtu pořadí, stejného počtu bodů v písemných testech jednotné přijímací zkoušky rozhoduje lepší výsledek testu matematiky.

  V případě rovnosti součtu pořadí, stejného počtu bodů v písemných testech jednotné přijímací zkoušky, lepšího výsledku z testu matematiky rozhoduje losování. Losování proběhne na volně přístupných webových stránkách určených ke generování náhodných čísel.

 1. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, bude zařazen na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Redukované pořadí bude vytvořeno na základě hodnocení zkoušky z matematiky a za vysvědčení I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku.
 2. Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka musí být vyšší nebo roven 10 bodů (před přepočtem).
 1. Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky musí být vyšší nebo roven 10 bodů (před přepočtem).
 2. Bude přijato 60 žáků s nejvyšším bodovým hodnocením.

Pozvánka ke konání jednotné přijímací zkoušky bude odeslána uchazečům nejpozději 7 dní před termínem konání této zkoušky elektronicky (vygenerovaná pozvánka z Centra) a zároveň obyčejně poštou pro uchazeče, kteří podali přihlášku vytištěnou z online systému nebo na vyplněném tiskopisu.

Dne 15. května 2024 ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému Dipsy. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se uchazečům nezasílají. Odvolat se lze pouze kvůli procesním chybám (chybné zadání, chybné hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo z důvodu narušení průběhu zkoušky).

Nezbytným předpokladem, aby se uchazeč stal žákem školy, je splnění povinné školní docházky (doloží 1.9. 2024 kopii vysvědčení za 2. pololetí 9. třídy).

Přijímání ukrajinských žáků

Dle Opatření obecné povahy č. j.: MŠMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023 se cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce

Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Kritéria hodnocení školní části přijímací zkoušky z českého jazyka pro uchazeče ukrajinské národnosti a pro ostatní cizince

 1. uchazeč se představí v 10 krátkých větách (česky) – max. 10 bodů
 2. uchazeč prokáže znalost základních frází (česky) viz přiložený odkaz, bod 2 – Fráze – 5 bodů
 3. uchazeč prokáže schopnost čtení českého textu (v latince) – 5 bodů

https://www.ecestina.cz/cesky-jazyk-pro-ukrajinske-studenty/

Uchazeč – cizinec splní kritéria přijímacího řízení v případě, že obdrží minimálně 8 bodů z ověření znalosti českého jazyka pohovorem. V případě, že nesplní minimální počet bodů z pohovoru, k výsledku přijímacího řízení z matematiky se nepřihlíží a uchazeč – cizinec nebude přijat.

V případě dotazů se  obracejte na paní Magdu Vondráčkovou.

E-mail: magda.vondrackova@oalysa.cz

Telefon: 702 241 074

Přejít na obsah