přijímací řízení

 

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024

Časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky bude zveřejněn na stránkách MŠMT.

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 
Podání přihlášky

Přihlášku předejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete poštou do 1. března 2023. Uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým bude uveden v pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení. V době jarních prázdniny, 6. 2. – 12. 2. 2023 je OA uzavřena. Postup pro odevzdání přihlášek v tomto období  je k dispozici zde

Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis). Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Toto potvrzení je možné nahradit vysvědčeními z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku. Z důvodu elektronické komunikace s rodiči je nutné uvést na přihlášce čitelně funkční e-mail i telefonní číslo na rodiče.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není potřeba.

Pouze uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení (navýšení času apod.).

U cizinců je nutné dodat potvrzení o povolení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Přihlášku lze stáhnout https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

nebo:

Přihláška ve formátu .pdf je ke stažení zde.

Přihláška ve formátu .xlsx je ke stažení zde.

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se koná 13. dubna 2023 (1. termín) a 14. dubna 2023 (2. termín), náhradní termín je stanoven na 10. a 11. května 2023.

a) český jazyk a literatura – 60 minut

b) matematika – 70 minut

Obory a počty přijímaných žáků ke studiu od 1. 9. 2023

63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 60 žáků

Každý uchazeč musí složit jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (tzv. „jednotná zkouška“).

Ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky a veškeré informace jsou zveřejněny na webu prijimacky.cermat.cz

U žáků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, lze v přijímacím řízení prominout jednotnou zkoušku z českého jazyka na základě žádosti. Škola u těchto uchazečů ověří pohovorem(komisionálně) znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení

  1. Aby žák mohl být přijat, musí být na základní škole jeho celkový prospěch v posledních dvou letech povinné školní docházky hodnocen „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl“ . 
  2. Dále o přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně.
  3. Pořadí uchazečů, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení každého uchazeče.
  4. Žák může získat maximálně 100 bodů. Z toho nejvýše 40 bodů za průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů na vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ) a 60 bodů za výsledky v písemných testech jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (v případě konání jednotné přijímací zkoušky).

Počet bodů za vysvědčení je přiřazen podle součtu průměrů uvedených za jednotlivá pololetí na vysvědčení. Pokud je součet v rozmezí 3-3,99, získá uchazeč 40 bodů, za součet 4-4,99 získá 30 bodů, za součet 5-5,99 získá 20 bodů, za součet 6 a více získá 10 bodů. 

Při známce nedostatečná z českého jazyka nebo matematiky nebo cizího jazyka na výše uvedených vysvědčeních bude od počtu bodů, které žák získal za průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů na vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ), jednou odečteno 20 bodů. 

Při známce dostatečná z českého jazyka nebo matematiky nebo cizího jazyka na výše uvedených vysvědčeních bude od počtu bodů, které žák získal za průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů na vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ), jednou odečteno 10 bodů. 

 V písemných testech jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ z českého jazyka a matematiky získá uchazeč za každý test 0-30 bodů (60 % z maximálního počtu bodů JPZ), body budou přiřazeny podle hodnocení testu.

V případě rovnosti součtu pořadí má přednost uchazeč, který má více bodů v písemných testech jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, bude zařazen na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Redukované pořadí bude vytvořeno na základě hodnocení zkoušky z matematiky a za vysvědčení I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku.

  1. Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka musí být vyšší nebo roven 10 bodů (před přepočtem).
  2. Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky musí být vyšší nebo roven 10 bodů (před přepočtem).
  3. Bude přijato 60 žáků s nejvyšším bodovým hodnocením.

Pozvánka ke konání jednotné přijímací zkoušky bude odeslána uchazečům nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky elektronicky (vygenerovaná pozvánka z Centra) a zároveň obyčejně poštou.

Ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup do 2 dnů po obdržení výsledků z Centra zveřejní pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů. Dle pokynů Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče nejpozději do 28. dubna 2023; do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z obou termínů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů od vydání rozhodnutí (ředitel školy vyhoví odvolání v případě, že se uvolní místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči).

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, pokud tak neučiní, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nezbytným předpokladem, aby se uchazeč stal žákem školy, je splnění povinné školní docházky (doloží 1. 9. 2023 kopii vysvědčení za 2. pololetí  9. třídy).

Přijímání ukrajinských žáků

Dle Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 se cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce

Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Výsledky příjímacího řízení šk. rok 2023/2024
Výsledky jsou k dispozici zde. 

Odvolání

Nedostali jste se kvůli horšímu výsledku z přijímací zkoušky na naši školu?  Nepropadejte panice, šance na přijetí jsou stále vysoké – je ale třeba být proaktivní. V této situaci totiž musíte podat odvolání, abyste si zajistili místo náhradníka. 

Máte dotazy týkající se přihlášek, přijímacího řízení nebo zápisového lístku? Obracejte se na paní Magdu Vondráčkovou.

E-mail: magda.vondrackova@oalysa.cz

Telefon: 702 241 074

Přejít na obsah