• OA
 • >
 • O škole
 • >
 • Povinně zveřejňované informace

povinně zveřejňované informace

Základní informace

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název povinného subjektu

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534


2. Důvod a způsob založení

Škola byla zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dnem 1. dubna 1995 podle §12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů jako příspěvková organizace.

Od 1. července 2001 je podle §35 odst. 2 písm.j) zákona č. 129/2000 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §23 odst. 1 písm. b) a §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Rozhodnutím MŠMT č.j. 7884/06-21 je škola zařazena do školského rejstříku jako střední škola.

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění a prováděcími předpisy:

Škola provozuje také doplňkovou činnost:

 1. Výuka jazyků
 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

      

3. Organizační struktura

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem č. 73 Organizační řád.


4. Kontaktní spojení

Adresa: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

 Komenského 1534, 289 22 Lysá  nad Labem

Telefon školy:  325552143

Telefon ředitelna: 325553021

E-mail:   oalysa@oalysa.cz

www:  www.oalysa.cz

Úřední hodiny:  7:30 – 14:00


5. Případné platby lze poukázat

Peněžní ústav: Česká spořitelna Lysá nad Labem

Číslo účtu: 0502000369/800


6. IČ

62444646


7. DIČ

Škola není plátcem DPH


8. Dokumenty

Rozvrh školy

Školní řád

Výroční zpráva

Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Vnitřní předpisy


9. Žádosti o informace

Ústní podání

 • telefonicky – telefon školy
 • osobně – v kanceláři školy


Písemné podání

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:

 1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
 2. předmět žádosti
 3. způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)
 4. datum a podpis

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z výše uvedených kontaktů.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní podání

 • telefonicky – telefon školy
 • osobně – v kanceláři školy


Písemné podání

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:

 1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
 2. předmět žádosti
 3. způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)
 4. datum a podpis

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z výše uvedených kontaktů.


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele se lze odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.


12. Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat.

 • Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
 • Žádost o opakování ročníku
 • Žádost o přijetí do vyššího ročníku střední školy

Všechny uvedené formuláře lze získat v úřední hodiny v kanceláři školy.


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

       Ke stažení na adrese:    Střední a vyšší školy – Životní situace – Portál veřejné správy České republiky


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ke stažení na adrese:     Dokumenty – MŠMT ČR

                                            Středočeský kraj – střední a vyšší odborné školství

14.2 Vydané předpisy

 1. Vnitřní směrnice
 2. Školní řád
 3. Řád  počítačové učebny
 4. Požární řád
 5. Požární evakuační řád
 6. Požární poplachové směrnice
 7. Plán opatření vzdělávacího zařízení při vzniku MU a vyhlášení KS


15. Úhrada za poskytování informací

Poplatky za poskytnutí informace jsou následující:

 • Vyhledání a zpracování informace – 100,- Kč za každou započatou hodinu práce
 • Zhotovení fotokopií formát A4 – 1 stránka – 5,- Kč
 • Poštovné – za zaslané informace

Za správnost výběru peněz odpovídá zaměstnanec správy školy.


16. Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva  na www.oalysa.cz.    


Přejít na obsah