aktivity projektu: III/1.5 koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Říjen 2017– kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci městských úřadů Milovice, Lysá nad Labem a Poděbrady. Výstupem jednání je změna praxí žáků a žádost o začlenění účetnictví pro ÚSC do ŠVP čtvrtých ročníků.

 

Listopad 2017– workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy

Workshop byl na téma bankovnictví a jeho historie a vedl ho dlouholetý pracovník České národní banky, Komerční banky a Banking Institute, College, Praha pan Ing. Zbyněk Kalabis.

 

Prosinec 2017– workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy

Workshopu se účastnily paní Jana Sriencová (HR ředitelka společnosti Linde + Wiemann), Petra Drobná (OSVČ – vedení daňové evidence a účetnictví) a Kateřina Lesová (metodička DV ve společnosti Vzdělávací institut Středočeského kraje).  Workshop se konal třetí den ekonomického projektu, žáci prezentovali výsledky své třídenní práce z oblasti ekonomiky a finanční gramotnosti. Odbornice z praxe v průběhu prezentace žákům kladly doplňující otázky, zajímaly se o výstupy prací jednotlivých skupin a porovnávaly je se situacemi v reálném business prostředí.

V rámci workshopu odbornice z praxe hovořili s koordinátorem spolupráce školy a zaměstnavatele o náplni a průběhu odborné praxe žáků ve výrobní společnosti a v účetní firmě. Poznatky škola využije při inovacích ŠVP, zaměstnavatelé při realizaci žákovských praxí. Z jednání vyplynulo, že žáci dobře zvládají základní operace v různých programech na PC, obtíže jim činí zpracování obchodní korespondence v anglickém jazyce. Obchodní korespondnce se vyučuje až ve čtvrtém ročníku, tedy po absolvování praxe. S výsledky jednání byli seznámeni učitelé školy.

 

Leden 2018 – workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy

Dne 31. 1. 2018 jsme realizovali workshop na téma Projektové řízení a financování projektu. Vedl ho Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba (ředitel odboru projektů a mezinárodních vztahů ČD, a.s., GŘ, pedagog ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav logistiky a managementu dopravy) a zúčastnili se ho žáci 3. ročníku a učitelé školy.

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba podrobně vysvětlil pojmy –  vymezení projektu, governance, strategické projekty, dokumentace, financování projektu a uvedl konkrétní příklady. Navázal na znalosti žáků z ekonomiky a z předmětu Projektové a grantové řízení. Žáci se měli možnost seznámit s konkrétními projekty, na jejichž řízení se přednášející podílel nebo je přímo vedl.

 

Únor 2018 – workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy

Workshop „Česká republika v EU“ se uskutečnil 28. 2. 2018 a vedl ho JUDr. Ing. Přemysl Mička, CSc.

Byl rozdělena do dvou částí:

1. Základy Evropské unie v hospodářské oblasti, instituce, stadia integrace, jednotný trh, euro

2. Česká republika v Evropské unii 2004 – 2018

 

V první části pan JUDr. Ing. Přemysl Mička, CSc. seznámil žáky s jednotlivými etapami vzniku a vývoje Evropské unie, podrobně vysvětlil, co předcházelo Evropské unii, které státy iniciovaly založení. Dále žáky seznámil s  jednotlivými orgány a institucemi EU, co kdo  má na starosti, kde sídlí, jaké jsou pravomoci. V části věnované vnitřnímu trhu vysvětlil podstatu a fungování volného pohybu zboží, služeb a osob.  Následovala část věnovaná hospodářské a měnové politice unie a euru – jaká jsou pozitiva a rizika jednotné měny a jaká jsou kritéria pro zavedení eura.  Přednášející ještě vysvětlil dopady krize na unii a nastínil hlavní cíle EU do roku 2020.

Ve druhé části se věnoval České republice v Evropské unii. Postupně vysvětlil celý několikaletý proces vstupu České republiky do Evropské unie. Dále zdůraznil priority členství ČR v EU na základě programových prohlášení vlády. Porovnal příjmy z EU a výdaje do EU pro ČR. V závěru druhé části ještě představil fondy EU, ze kterých mohou jednotlivci i organizace čerpat prostřednictvím příslušných ministerstev.      

Březen 2018 – Kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování

Kulatého stolu se zúčastnila paní Hedvika Hendrichová z firmy MISAN Lysá nad Labem, kariérový poradce školy Mgr. Lenka Hrubčíková a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele Mgr. Milena Hercoková. Účastníci hovořili o  praxích našich žáků a o požadavcích na absolventy. Žáci na praxi zvládají základní operace v různých programech na PC, mají obtíže s obchodní korespondencí v anglickém jazyce, protože se s ní seznamují až ve 4. ročníku, tedy po praxi.

 

Duben 2018 Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování

Celý workshop byl zaměřen na prezentaci praxe žáků naší školy po absolvování zahraniční praxe. Absolventi stáže podrobně spolužákům popsali a dokumentovali na snímcích jednotlivé pracovní pozice, které zastávali u zaměstnavatelů v Derehamu  v Anglii. Upozornili na povinnosti spojené s prací v zahraničí, poukázali na různorodost náplní práce u jednotlivých zaměstnavatelů i na možnost volnočasových aktivit po splnění pracovních povinností. Workshopu se zúčastnili žáci 1. ročníků (školní rok 2017/2018), učitelé školy a ředitelka školy.

 

Květen 2018 Workshop kulatého stolu pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce

Celý workshop byl zaměřen na navázání spolupráce budoucích možných zaměstnavatelů se školou. Zástupci OÚ Jizbice nás seznámili s vědomostními požadavky na žáky, kteří by měli u nich konat praxi. Dále poskytli informace k pracovním pozicím, které jsou vhodné pro absolventy na daném úřadě. Zpětnou vazbou od zástupců jsme zjistili, že praxe našich žáků jsou pro ně přínosem. Snažili  se jim ukázat co největší množství agend, které na úřadě vykonávají, seznámili je s evidencí a vyřizováním pošty, účetnictvím, přestupkovou agendou, agendou řidičských průkazů a evidencí vozidel, agendou občanských a cestovních průkazů, agendou válečných hrobů a s řadou dalších potřebných agend. Dohodli jsme se na další spolupráci a naši žáci budou i nadále docházet na praxi na OÚ Jizbice.

 

Červen 2018 Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Celý workshop byl zaměřen na prezentaci žáků z absolvované praxe ve  firmách. Zúčastnil se také zástupce Úřadu práce Nymburk pan Tomáš Suchan, který žákům představil  jejich možnosti po ukončení studia  – další studium na VŠ nebo VOŠ, jít pracovat v ČR nebo v EU, hlásit se na úřadu práce jako nezaměstnaný. Uvedl rovněž, za jakých podmínek je možno získat peněžitou podporu v nezaměstnanosti. Poté žáci prezentovali firmu, úřad nebo jinou společnost, ve které absolvovali odbornou praxi. Žáci měli své prezentace rozděleny na části. Nejprve firmu představili, pak vysvětlili, jaké konkrétní úkony prováděli a nakonec zhodnotili, co jim praxe přinesla, v čem je obohatila, co nového se naučili a zda by ve firmě chtěli do budoucna pracovat. Jednotlivá vystoupení bedlivě sledovala komise složená ze zástupců školy – RNDr. I. Dvořáková, PhDr. V. Štychová, Mgr. M. Hercoková  a zástupce ÚP  pana Suchana. Po prezentaci měli na vystupujícího doplňující dotazy, které byly vždy zodpovězeny.

 

Červenec 2018 Workshop kulatého stolu pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce

V červenci se uskutečnili dva workshopy, jeden s jednatelkou společnosti ENTER s. r. o. a druhý se zástupci MÚ Čelákovice. Oba workshopy byly zaměřeny na získání informací, které by vedly k lepší připravenosti našich žáků na vstup do reálné praxe. Dále byl workshop zaměřen na zhodnocení dosavadních zkušeností z pozice poskytovatele praxe. Pozitivně byly hodnoceny znalosti našich žáků zejména z oblastí ICT a jazykové vybavenosti. Velmi dobře byl hodnocen také kladný přístup žáků k zadaným úkolům včetně inovativních návrhů na jejich zpracování. Na závěr byla přislíbena další spolupráce.

 

 

Přejít na obsah