výroční zpráva gdpr

 

Výroční zpráva GDPR 2020

Výroční zpráva za rok 2020

 

o činnosti školy Obchodní akademie Lysá nad Labem, Komenského 1534,

289 22 Lysá nad Labem v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“)

 

 

a)         počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

  • počet žádostí o informace dle InfZ, které škola obdržela v roce 2020:

0

  • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:        

0

b)         počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

0

c)         opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které škola vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2020 vydán

d)         výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty

e)         počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

  • počet stížností podaných dle § 16a InfZ:     

0

  • důvody podání stížnosti a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f)         další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím

škola jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu školy, tak na elektronickou podatelnu školy, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ

Přejít na obsah