projekt op vvv šablony ii

Dne 1. 9. 2019 jsme zahájili projekt podpořený grantem z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR č. CZ.02.3.X/0.0/0.0./16_065/0016222 s názvem „Vzdělávání je cesta k úspěchu“, jehož cílem je posílit rozvoj naší školy jako centra celoživotního učení a prohloubit znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči. Celkový přiznaný grant je 455 100 Kč.

2.III/5 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ – doba realizace 9/2019 – 2/2021

Z projektu je realizováno celkem osmnáct podpůrných akcí k navázání spolupráce mezi školou a zaměstnavateli, které pomohou ke zvýšení kvality odborných praxí žáků a k zapracování požadavků zaměstnavatelů do školního vzdělávacího programu.

2.III/6  – Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ – doba realizace 9/2019 – 6/2020

Na škole poradce působí jako podpora žáků SŠ při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Realizuje individuální setkání se žáky, které vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientaci směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – doba realizace 9/2019 – 6/2021

Vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na prohloubení odborných znalostí v oblastech inkluze, osobnostně sociálního rozvoje, cizích jazyků, kulturního povědomí a vyjádření, výchovy k podnikavosti, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a kariérového vzdělávání.

2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin – doba realizace 9/2019 – 6/2021

Vzdělávací program, který podpoří koncept společného vzdělávání a přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni žáci s potřebou podpůrných opatření.

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) – doba realizace 7/2020 – 8/2020

Stáž je zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Poskytovatelem stáže je společnost ManpowerGroup s.r.o.

2.III/19 Klub pro žáky SŠ – doba realizace 9/2019 – 1/2021

Klub komunikace v cizím jazyce má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků, kteří takto získané znalosti, dovednosti a kompetence promítnou i do povinné složky vzdělávání žáka.

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – doba realizace 9/2019 – 1/2021

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování z matematiky.

2.III/21 Projektový den ve škole – doba realizace 9/2019 – 6/2021

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Během projektu se na škole uskuteční celkem 8 projektových dnů zaměřených na ekonomiku, cizí jazyky, profesní orientaci a oblast zdraví a první pomoci.

2.III/22 Projektový den mimo školu – doba realizace 9/2019 – 6/2021

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Během projektu proběhnou dva projektové dny mimo školu zaměřené na enviromentální výuku.

Přejít na obsah