marketing a reklama

Tato specializace nabízí studentům rozvoj marketingových dovedností.

Volitelný předmět  Marketing umožní  ve 3. ročníku rozšířit znalosti  marketingové teorie, ale především získat praxi v této oblasti. Schopnost řešit ekonomické situace tvůrčím způsobem se žáci učí tvorbou případových studií, diskuzemi a pomocí ekonomických her. Žáci provádějí také vlastní průzkum trhu v jednotlivých obchodních jednotkách, připraví si a zpracují vlastní dotazníky a výsledky zpracují do seminární práce, jejíž výsledky prezentují. Prohloubí si tak odborné vyjadřovací schopnosti a získávají sebedůvěru. 

Ve 4. ročníku na tento předmět volně navazují volitelné předměty Reklama nebo Daně nebo Bankovnictví.

V předmětu Reklama se žáci seznámí s fungováním reklamy v České republice i Evropské unii a naučí se aplikovat náročné požadavky reklamy v praxi. Žáci uplatní získané znalosti při provedení reklamní kampaně.

V předmětu Daně žák zdokonaluje svoji dovednost orientovat se v daňovém systému ČR, naučí se stanovit výši daně z příjmu fyzických i právnických osob a vyhotovit daňová přiznání.

V předmětu Bankovnictví se žák prohlubuje znalosti a dovednosti související s fungováním bankovní soustavy České republiky.

Student plní také povinnou odbornou praxi. 

Přejít na obsah