• OA
  • >
  • Novinky
  • >
  • Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Порядок прийому абітурієнтів з України

Кінцевий термін подання заявки – 5 квітня 2022 року.

Кандидат отримає запрошення на вступний іспит електронною поштою. 

 

Процедура вступу відбуватиметься у формі єдиного вступного іспиту. Єдиний вступний іспит з чеської мови для абітурієнта буде скасовано і замінено співбесідою. Кандидат повинен подати письмову заяву про відмову від іспиту.

Єдиний вступний іспит з математики є обов’язковим. Заявник обирає версію чеською, українською або англійською мовами.

Заявку, написану чеською мовою, можете завантажити тут.

Заповніть усі дані на сторінці 1 в заявці, включаючи контактні дані заявника або законного представника (опікуна). На сторінці 2 доповніть предмети та оцінки за останні два роки базової загальної середньої освіти згідно з виданим атестатом української школи. Якщо у вас немає документів, вони будуть замінені афідевітом(чесна заява/čestné prohlášení).

Афідевіт(чесна заява/čestné prohlášení) повинна містити:

Прізвище та ім’я абітурієнта, дату народження, назву та адресу школи в Україні, де навчався/навчається, курс навчання, вивчені предмети та їх оцінки за семестри та за роки(головним чином за останні два роки базової загальної середньої освіти).

Додайте копію візи з метою толерантності(víza za účelem strpění) до афідевіта.

На сторінці 2 у графі «Здібності, знання, інтереси, талант абітурієнта та інше» абітурієнт додасть заяву про відмову від вступного іспиту з чеської мови та заяву на складання вступного іспиту українською або англійською мовою.

Після винесення рішення про зарахування абітурієнт повинен здати до школи Лист зарахування . На прохання абітурієнта іноземця, який не є учнем школи в Чехії, або його/її законного представника(опікуна) регіональне управління Центральночеського регіону (Гана Велебова, velebova@kr-s.cz, тел. 257 280 232) видасть іноземцям Лист зарахування.

Інтерв’ю включатиме

1. Кандидат представиться 10 короткими реченнями (чеською мовою).
2. Кандидат продемонструє вміння читати чеський текст (латинкою).
3. Кандидат продемонструє знання основних фраз (чеською мовою) – подивіться посилання, пункт 2 – Фрази:

 ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ – ČEŠTINA PRO UKRAJINCE

Наступні відео

Інформація з Міністерства освіти 

 

Termín podání přihlášky je do 5. 4. 2022.

Pozvánku na přijímací zkoušku obdrží uchazeč e-mailem.

 

Přijímací řízení se bude konat formou jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka bude uchazeči prominuta a nahrazena pohovorem. O prominutí zkoušky musí uchazeč zažádat písemnou formou.

Jednotná přijímací zkouška z matematiky je povinná. Uchazeč si zvolí buď verzi v českém, ukrajinském nebo anglickém jazyce.

Přihláška je v českém jazyce. Ke stažení zde.

Na přihlášce budou vyplněny veškeré údaje na straně 1 včetně kontaktních údajů na uchazeče či zákonného zástupce (opatrovníka, …). Na straně 2 doplní předměty a známky z posledních dvou ročníků základního všeobecného středního vzdělávání (Bazova zahaľna serednja osvita) dle vydaného vysvědčení z ukrajinské školy. V případě, že doklady nemáte, budou nahrazeny čestným prohlášením.

Čestné prohlášení musí obsahovat:

Jméno a příjmení uchazeče, datum narození, název a adresu aktuálně studované školy na Ukrajině, studovaný ročník, studované předměty a jejich hodnocení v pololetí a na konci roku (zejména poslední dva ročníky základního všeobecného středního vzdělávání (Bazova zahaľna serednja osvita).

K čestnému prohlášení připojte kopii víza za účelem strpění.

Na straně 2 v kolonce „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ uchazeč doplní žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a žádost o konání příjímací zkoušky v ukrajinském nebo anglickém jazyce.

Po vydání rozhodnutí o přijetí musí uchazeč předat škole Zápisový lístek. Uchazečům cizincům, kteří nejsou žákem základní školy v ČR, vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek Krajský úřad Středočeského kraje (Mgr. Hana Velebová, velebova@kr-s.cz, tel. 257 280 232).

Pohovor bude obsahovat:

1. uchazeč se představí v 10 krátkých větách (česky)

2. uchazeč prokáže schopnost čtení českého textu (v latince)

3. uchazeč prokáže znalost základních frází (česky) viz přiložený odkaz, bod 2 – Fráze

ČEŠTINA PRO UKRAJINCE – ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Další videa

Informace z MŠMT

Přejít na obsah