Cizí jazyk – maturita

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky z cizích jazyků

Příloha k hodnocení

Anglický jazyk – témata profilové části ústní maturitní zkoušky

Německý jazyk – témata profilové části ústní maturitní zkoušky

Ruský jazyk – témata profilové části ústní maturitní zkoušky

 

NÁHRADA ZKOUŠEK Z CIZÍHO JAZYKA

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

 KRITÉRIA PÍSEMNÉ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

Za písemnou práci se považuje souvislý text nebo texty v minimálním rozsahu 200 – 240 slov. Za 1 výraz/slovo se zpravidla považuje předložka, číslovka napsaná slovy, název (geografický, historický apod.), jméno, výraz spojený spojovníkem, pokud tvoří jeden významný celek. Za 1 výraz/slovo se nepovažují výrazy složené ze dvou a více slov, jsou-li psány zvlášť. Do počtu slov se nezapočítávají: číslovky psané číslicemi, symboly a zkratky.

Písemná práce bude trvat max. 80 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu. Zadáno bude jedno téma včetně názvu, způsobu zpracování zadání popřípadě bude uveden výchozí text. Písemná práce bude zaznamenána elektronicky v textovém editoru WORD s vypnutou opravou
gramatiky. Automatické ukládání ve Wordu bude nastaveno cca na 2 minuty. Pro případ
výpadku elektrické energie budou pro záznam připraveny archy papíru s předtištěnými
linkami

PRŮBĚH ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z CÍZÍHO JAZYKA

  • příprava 15 minut 
  • zkouška max. 15 minut

 

Přejít na obsah